การสร้างเอกสาร (MS Word)

ภาวิณี การสังเวช

โรงเรียนบางไทรวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1