ง20274 ตารางทำงาน

นันทพร ทรัพย์เสถียร

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1