เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)

จิรประภา ธัญญะชาติ

โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1