การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ปรียาพร พิมภาค

โรงเรียนประตูชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4