การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4