เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Principles of Management ตอน 02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดำเนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร หารวางแผน การจัดองค์การการวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม