เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ธีรภัทร์ ประเสริฐศรี

โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6