เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833338 กระบวนการงบประมาณและการบริหารงานคลัง (Budgetary Process and Public Finance Administration)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชานี้ศึกษาความหมาย ทฤษฏี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณของภาครัฐ นอกจากนั้นยังศึกษานโยบายทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการคลังและนโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับและรายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคการจัดทำงบประมาณภาครัฐและการวิเคราะห์งบประมาณ และปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย

This course focuses on the meaning, theories, concepts, and policies related to the public finance administration and budgetary process. Moreover, this course will study the fiscal and financial policies in government, taxation, government's revenues and expenditures, public debts, the budgetary process, the budgeting techniques and the budget analysis and the budgeting problems in Thailand.