เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833232 องค์การและการจัดการสาธารณะ (Public Organization and Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาทฤษฎีและพัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับองค์การตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างขององค์การ พฤติกรรมองค์การ กระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมถึงการจัดการสาธารณะ

This course provides an understanding of the development of theories and concepts of organizational structures, organizational behaviors, environmental processes, targets, organization adjustment and public management.