มัธยมศึกษาตอนปลาย

นรวีร์ เสาแบน

กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

 

กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว 


ยินดีต้อนรับ


นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๕๕

มีเรียนเฉพาะวิชาเลือก ดังนี้