เทคโนโลยีเว็บ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่ศึกษาเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ประกอบด้วยโพรโตคอล และ โครงสร้างและ องค์ประกอบของเว็บไซต์ ระบบการนำทาง สื่อดิจิทัล ประเภทต่างๆ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมเอ็นเทียรส์กระบวนการพัฒนาที่เน้นผู้ใช้ การใช้ประโยชน์ได้และความสะดวกในการเข้าใช้ วิศวกรรมสารสนเทศ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิซ ประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ