วิชาการบริหารสถานศึกษา

นลินี สุตเศวต

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา ทฤษฎี รูปแบบระบบการบริหาร การบริหารงานวิชา

การเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
การประเมินสมรรถนะบุคลากร การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจครูและบุคลากรทางการศึกษา (Empowerment) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา
บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติการประเมินและการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

หลักเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา การบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ การบริหารจัดการอาคารสถานที่การบริหารสำนักงานการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป ฝึกปฏิบัติ การประเมินความคุ้มทุนในการบริการจัดการ การปรับปรุงการบริหารงบประมาณการเงิน และการบริหารทั่วไป