ม. ๓

คำอธิบายชั้นเรียน

จงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่ง