เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนากร นันทารัมภ์

โรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล

การกระทำหรือการจัดการต่อข้อมูล อาจเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ได้จากเอกสาร ต้นฉบับ เรียกว่าข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วเรียกว่า ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อดำเนินขั้นตอนในการประมวลผลในลักษณะต่างๆ เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ การตรวจสอบเงื่อนไข ทำให้ได้ ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ตามต้องการ