เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นคบส. สัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กฤษดา ลิมปนานนท์

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ