ET 716 นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง


ผู้สอน
นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ET 716 นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง

Class ID
14507

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน บทเรียน โปรแกรม ฐานข้อมูล การประเมินผลการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)