เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ET 716 นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน บทเรียน โปรแกรม ฐานข้อมูล การประเมินผลการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์