ET 716 นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน บทเรียน โปรแกรม ฐานข้อมูล การประเมินผลการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์