เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัญญ์ชลี เต่าทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายรายวิชา
มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ