เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารนโยบายสาธารณะ/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของนโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและในต่างประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาสังคมไทย

Meaning, significance, and types of policy, public policy administration in Thailand and in a foreign country, models and methods of policy making, policy implementation, and policy impacts for social development in Thailand