เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หลักการของเลขฐานที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติตนในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยการปฏิบัติการค้นคว้าข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตและศึกษาภาคทฤษฏีจากสื่อการเรียนการสอน และใบงาน

เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศบนระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ