30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคปกติ (90 ชั่วโมง) ปี 3

คำอธิบายชั้นเรียน

30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคปกติ (90 ชั่วโมง)