เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตอน ภ.ง.ด.90

เกี่ยวกับชั้นเรียน

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุุธยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตอน ภ.ง.ด.90

ภ.ง.ด.90 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี ผู้ีเงินได้สามารถกรอกข้อมูลเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) - (8) ในแบบแสดงรายการนี้ กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 31 มีนาคมื ของทุกปี