สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า เป็นวิชาบังคับ หมวดสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาทั่วไป สถาบันการพลึกษา