เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า เป็นวิชาบังคับ หมวดสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาทั่วไป สถาบันการพลึกษา