" เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ชนิดและลักษณะของข้อมูล " ป.บัณฑิต รุ่น 11 กลุ่ม 8

คำอธิบายชั้นเรียน

"ข้อมูลสารสนเทศ ชนิดและลักษณะของข้อมูล"    ป.บัณฑิต รุ่น 11 กลุ่ม 8   ( ระดับ ป.1-ป.6 )