เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อนุสรณ์ ดวงสุวรรณ์

โรงเรียนบ้านวังเพลิง

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เป็นต้น ข้อมูลจะเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริง ต่อเนื่อง ต้องถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วน ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม และการวัด