เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อนุสรณ์ ดวงสุวรรณ์

โรงเรียนบ้านวังเพลิง

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้คิดค้นการนำมาใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็นำเทคโนโลยีมาใช้ในทางให้เกิดโทษกับผู้อื่น การเรียนรู้เทคโนโลยีจึงควรสอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน