เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ป.บัณฑิต กลุ่ม 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกทักษะการฟัง พูด โดยใช้คำศัพท์ สำนวนประโยคสัทอักษรภาษาจีนกลาง ตัวอักษรจีน เกี่ยวกับตนเอง สถานที่ การท่องเที่ยว การซื้อของ การบริการ อาหาร เครื่องดื่ม และสุขภาพอนามัยส่วนตัว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของเอง ชุมชน และสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนเห็นคุณค่าและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย

เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการสื่อสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้

1.รู้วิธีการอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ

2.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวโดยการพูดหรือเขียน

3.นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านสุขภาพและชีวิตประจำวัน

4.นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านสุขภาพและชีวิตประจำวัน

5.ใช้ภาษาจีนในการแสวงหาความรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมและอาชีพ

6.ฝึกเขียนจดหมายถึงเพื่อน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

7.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ