วิชา คอมพิวเตอร์

นิทัสน์ จันทรมณี

โรงเรียน วัดม่วงหวาน(ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี