วิชา คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี