เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

9121761 Printed Materials Production for Learning

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

๙๑๒๑๗๖๑ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้

(Printed Materials Production for Learning)

๒. จำนวนหน่วยกิต

๓ หน่วยกิต (๒ – ๒ – ๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications) หมวดวิชาเอก วิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์กฤตย์ษุพัช สารนอก

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ / นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ กลุ่มเลือกเรียน

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)

วิชาเทคโนโลยีทางกราฟิกและสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

๘. สถานที่เรียน

ห้องเรียนทฤษฎี ห้อง ๓๔๐๗ อาคารขวัญเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ห้องเรียนปฏิบัติ ห้อง ๓๒๐๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารขวัญเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง)

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ลักษณะของการเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์กับการเรียนรู้ รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้

๒. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์สิ่งพิมพ์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จิตวิทยาการรับรู้ หลักการสื่อสาร

๓. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ การวางแผน เตรียมการ การผลิตและการประเมินสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้

๔. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงแนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ โดยประยุกต์หลักการวิจัยและพัฒนาสื่อมาใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้

๕. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ การเห็นคุณค่าในวิชาชีพ ตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และจรรยาบรรณของครูและจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ประเภท ลักษณะและเทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้และสามารถประยุกต์หลักการวิจัยและพัฒนาสื่อมาใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าของจรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ประเภท ลักษณะของการเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์กับการเรียนรู้ รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ การกำหนดวัตถุประสงค์สิ่งพิมพ์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จิตวิทยาการรับรู้ หลักการสื่อสาร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ การวางแผน เตรียมการ การผลิตและการประเมินสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ โดยประยุกต์หลักการวิจัยและพัฒนาสื่อมาใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ จรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์