เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425- 344 และ 328 ประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประวัติความเป็นมาของสถาบัน แนวความคิด และพฤติกรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบันทางการเมือง

Development of American political institution,concept and practice from the beginning to the present