425- 344 และ 328 ประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐอเมริกา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติความเป็นมาของสถาบัน แนวความคิด และพฤติกรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบันทางการเมือง

Development of American political institution,concept and practice from the beginning to the present