พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียน สำหรับ นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558