นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างสภาพการเรียนรู้ออนไลน์