นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างสภาพการเรียนรู้ออนไลน์