ตัดต่อ VDO ด้วย Ulead

มนตรี สอนไชยญาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัดต่อ VDO ด้วย Ulead