อาณาจักรคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภานุวัฒน์ ดาทอง

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับรักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์