อาณาจักรคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภานุวัฒน์ ดาทอง

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับรักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์