427-402

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

าสา่าเ่้อ่ิ่่ทวสมทืา่อ