เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5632001 Home Room (ห้อง B ภาคกศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ภัชชนก รัตนกรปรีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (โฮมรูม)