5632001 Home Room (ห้อง B ภาคกศ.บป.)

ภัชชนก รัตนกรปรีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (โฮมรูม)