คอมพิวเตอร์

พัฒนาการ เนียมชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านคำนาแซง

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาในรายวิชานี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น