คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนาการ เนียมชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านคำนาแซง

เนื้อหาในรายวิชานี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น