เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

930-304 Tourism planning and organizing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประเภทของการนำเที่ยว หลักการจัดนำเที่ยวประเภทต่าง ๆ วิธีการและเทคนิคการสำรวจเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ การอ่านและเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง เทคนิคการเขียนรายการนำเที่ยว การคิดต้นทุนกำไรและการกำหนดราคา หลักการและเทคนิคการวางแผนการจัดรายการนำเที่ยว ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ไข ฝึกปฏิบัติ

Types of tour operation, principles of conducting various types of travel arrangement, techniques of surveying traveling routes, tourism destination for conducting domestic and outbound tours, reading and writing of routing map, principles and techniques of tour program planning and writing tour program and itinerary, costing, pricing and profit calculations, techniques of tour conducting, problem solving in the operation of tour conducting, practical