เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  โปรแกรมปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน