วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  โปรแกรมปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน