คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-57 sec.2

คำอธิบายชั้นเรียน

Labview + Circuit wizard