เสวนาภาษาแม่ลูก..(สูติฯ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียน สอน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสูติศาสตร์