วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล

ดวงใจ สวัสดี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาทุกคนทบทวนเนื้อหาการเรียนในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลในทุกทักษะก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย