เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดวงใจ สวัสดี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ให้นักศึกษาทุกคนทบทวนเนื้อหาการเรียนในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลในทุกทักษะก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย