วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาทุกคนทบทวนเนื้อหาการเรียนในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลในทุกทักษะก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย