นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานที่ศัลยกรรมหญิง