นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานที่ศัลยกรรมหญิง