นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานที่ศัลยกรรมหญิง