การพยาบาลสูติศาสตร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก