วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษารวม

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ จริยธรรมการใช้ โปรแกรมปฏิบัติการ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน