การคุมกำนิด

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดแต่ละวิธีการ ข้อดี ข้อเสียของการคุมกำเนิดแต่ละวิธี