การสอนวิชาประเมินสุขภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

การตรวจร่างกายและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ