การสอนวิชาประเมินสุขภาพ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การตรวจร่างกายและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ