เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลกระทบความก้าวหน้าของด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและสารสนเทศในชีวิตประจำวัน