ม.4 ห้อง5

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนที่เรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101 

กับครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์