เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4 ห้อง5

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เฉพาะนักเรียนที่เรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101 

กับครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์