homeม.4 ห้อง5
personperson_add
ม.4 ห้อง5

ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4 ห้อง5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1461

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนที่เรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101 

กับครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)