การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3