ชั้นปี1 รายวิชา CPT

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์