ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รายวิชา ภาษาไทย

อดุลอายิ ยูโน

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาสาระภาษาไทย